Cirurgia d’alta complexitat

cirugia-alta-complejidad

CIRURGIA
D'ALTA COMPLEXITAT

És aquella que atès el seu nivell de dificultat necessita d’una alta qualificació i especialització dels nostres cirurgians. En la majoria dels casos està relacionada amb la patologia tumoral (càncer). Per abordar-la es requereix alta tecnologia i cirurgians superespecialitzats formats en les tècniques quirúrgiques més avançades (cirurgia mínimament invasiva, cirurgia robòtica, etc.).

CIRURGIA HEPÀTICA

La resecció hepàtica és el procediment quirúrgic per a pacients afectats de tumors primaris del fetge i també en malalts amb metàstasi en el mateix òrgan de tumors d’un altre origen (colon, ovari…).

El tractament multidisciplinari amb altres especialistes (oncòlegs i radiòlegs intervencionistes) ens permet operar molts pacients que fa anys eren considerats irressecables. La taxa de ressecabilitat (el percentatge de pacients en què s’aconsegueix una extirpació total del tumor) és molt elevada i la taxa de morbiditat (el percentatge de complicacions de la intervenció) és baixa i està dins dels límits de qualitat dels millors hospitals a nivell mundial.

La mortalitat del procediment ha disminuït sensiblement en els darrers 25 anys gràcies a l’alta especialització dels cirurgians que el practiquen i la millores de les tècniques emprades, entre elles la cirurgia mínimament invasiva.

CIRURGIA DEL CÀNCER DE RECTE

Abordatge per laparoscòpia del tractament del càncer de recte.

El tractament del càncer de recte sense metàstasi a distància consisteix en l’extirpació del recte afectat. En ocasions, depenent de l’estadi en què es trobi el tumor, és necessari administrar un tractament de radioteràpia i quimioteràpia preoperatori.

El tipus de cirurgia varia segons la localització del tumor. En tumors de recte alt es pot conservar el segment final del recte. Si el tumor és més baix, s’extirparà tot el recte i es realitzarà una sutura del còlon a l’anus (anastomosi coloanal). De vegades, per protegir la sutura realitzada, es fa un estoma temporal a nivell de l’intestí prim (ileostomia). D’aquesta manera, el contingut intestinal no passa per la sutura i surt a través de la paret abdominal a una bossa. L’estoma es tanca quirúrgicament pocs mesos després. Quan el tumor està molt a prop de l’anus o infiltra l’esfínter anal, és necessari ressecar tot el recte i el canal anal (amputació abdominoperineal). Això obliga a exterioritzar el còlon a través de la paret abdominal mitjançant una colostomia permanent.

Totes aquestes tècniques se solen realitzar mitjançant el procediment laparoscòpic (mínimament invasiu) i resulta de gran ajuda el suport tecnològic que ens ofereix la cirurgia robòtica (Da Vinci®), que afegeix a la cirurgia mínimament invasiva major precisió i seguretat.

CIRURGIA DE L´ENDOMETRIOSI

Cirurgia laparoscòpica per als casos d’endometriosi pelviana profunda.

Un 10% dels casos d’endometriosi corresponen a endometriosi pelviana profunda i requereixen cirurgia. La intervenció ha de ser realitzada per un equip altament especialitzat, moltes vegades multidisciplinari, que inclogui ginecòleg, cirurgià i uròleg. Ha de ser una cirurgia personalitzada segons la simptomatologia, l’extensió de la malaltia i els desitjos de maternitat futura.

La definició d’endometriosi profunda és poc precisa, ja que si bé inclou les lesions retroperitoneals (llocs infreqüents), també s’inclouen les lesions que afecten l’intestí, els urèters, la bufeta i el septe rectovaginal. L’endometriosi profunda està relacionada amb dolor intens que afecta la qualitat de vida i representa un repte quirúrgic atesa la dificultat en l’abordatge quirúrgic.

El cirurgià ha de buscar l’equilibri entre el benefici que s’obtindrà i les conseqüències que suposarà per a la pacient, sobretot tenint en compte que es tracta de dones joves.

La cirurgia laparoscòpica pot ser efectiva en el tractament de l’endometriosi greu amb infiltracions profundes i ha de ser tractada en centres i per equips especialitzats.

CIRURGIA PANCREÀTICA

Cirurgia laparoscòpica per a lesions quístiques pancreàtiques, tumors neuroendocrins i tumors ductals.

El desenvolupament tecnològic dels últims anys permet avui dia comptar amb una extraordinària i precisa capacitat diagnòstica en la patologia pancreàtica, tant benigna com maligna (càncer). D’aquesta manera, actualment es diagnostiquen amb gran precisió diferents processos com lesions quístiques pancreàtiques, tumors neuroendocrins i fins i tot tumors ductals localitzats en fase molt precoç.

Associada a aquesta millora diagnòstica s’ha produït una important modificació dels procediments quirúrgics, sobretot en termes d’abordatge. Hem passat de la cirurgia oberta que obligava a grans incisions a la cirurgia mínimament invasiva (cirurgia laparoscòpica).

La cirurgia laparoscòpica del pàncrees és una realitat en el nostre àmbit i nosaltres la utilitzem independentment de la localització de la patologia en el pàncrees (cap, coll o cua). Les característiques morfològiques del pàncrees, així com la seva localització anatòmica i més concretament la forma de disseminació dels tumors de pàncrees, són factors que determinen la complexitat de la tècnica quirúrgica, on l’experiència dels cirurgians que tracten aquesta patologia hi juga un paper molt important.

Gràcies al procediment laparoscòpic, s’ofereixen al pacient tots els avantatges de la cirurgia poc invasiva: recuperació més precoç, estada postoperatòria més curta, menor incidència de complicacions en la ferida quirúrgica (hèrnies, infeccions…), menys dolor postoperatori, etc.

CIRURGIA TRANSANAL Y TEM

En la cirurgia transanal treballem amb el TEM, un aparell de microcirurgia transanal endoscòpica.

La cirurgia transanal amb ajuda d’un instrumental específic TEM (microcirurgia transanal endoscòpica) ens permet extirpar lesions en el recte molt properes a l’anus.

Aquesta cirurgia neix com alternativa a la cirurgia oberta i/o laparoscòpica abdominal (reseccions anteriors baixes o amputacions abdominoperitoneals), a les quals s’associa una important morbi-mortalitat.

«El TEM (microcirurgia transanal endoscòpica) es realitza amb un tub anomenat rectoscopi que s’introdueix en el recte. A través d’aquest tub s’insufla CO2 perquè el recte es distengui i poder manipular l’instrumental de microcirurgia. Porta incorporat un microscopi per millorar la visió, i això ens permet extirpar lesions situades entre 5 i 12 cm de l’anus.

Indiquem aquesta tècnica en aquells pacients que presenten: pòlips rectals no subsidiaris d’extirpació mitjançant colonoscòpia, càncers de recte en estadis inicials (T0-1, N0) i en carcinomes rectals en qualsevol estadi en pacients amb risc quirúrgic elevat.

Alguns pacients requereixen un estudi individualitzat multidisciplinari entre radioterapeutes, oncòlegs i cirurgians per a la indicació d’aquesta tècnica; és el cas dels càncers de recte en estadis intermedis (T2, N0)».

CIRURGIA DE CÀNCER D´ESOFAG I ESTÓMAC

Esofagectomia o gastrectomia mitjançant el procediment laparoscòpic.

En la cirurgia dels tumors esofàgics i/o gàstrics és fonamental que hi hagi una estreta col·laboració amb un equip multidisciplinari format per cirurgians, oncòlegs i radiòlegs, entre altres. Entre tots es dissenya l’estratègia que millor s’adapta a cada pacient, avaluant cas per cas la necessitat de realitzar tractaments adjuvants amb quimioteràpia i/o radioteràpia abans o després de la cirurgia.

Aquests tipus de tumors, més freqüents en l’actualitat atès el ritme de vida i els hàbits dietètics, es tracten a través de l’esofagectomia o gastrectomia. El nostre equip altament especialitzat opta per la cirurgia laparoscòpica (cirurgia poc invasiva) i, en casos seleccionats, amb el suport de sistema robòtic (Da Vinci®).

L’abordatge laparoscòpic aporta grans avantatges (estada hospitalària més curta, menys dolor postoperatori, etc.). Mitjançant aquesta intervenció, es duu a terme la resecció de l’òrgan afectat i la posterior reconstrucció del trànsit.

CIRURGIA ROBÒTICA

La incorporació de la cirurgia assistida per robot (Da Vinci) aporta una major precisió quirúrgica i ha permès reduir riscos.

L’evolució de la cirurgia mínimament invasiva en l’última dècada ha revolucionat el concepte de la pràctica quirúrgica moderna. Durant molts anys, la cirurgia laparoscòpica ha estat considerada com el paradigma de la tecnologia més avançada. Això no obstant, la realitat és que, tot i ser davant d’un important avenç quirúrgic, existeixen limitacions o dificultats per efectuar diferents tècniques quirúrgiques abdominals amb procediments exclusivament laparoscòpics.

La incorporació i progressiu desenvolupament de la cirurgia assistida per robot (Da Vinci®) ha permès incrementar de forma notable les opcions tècniques per als malalts amb patologia digestiva, en els quals s’ha d’efectuar, per al seu tractament, un procediment quirúrgic que associï seguretat, eficàcia i mínima invasió o agressivitat.

«La cirurgia robòtica efectuada amb una adequada indicació elimina un nombre important de riscos de la cirurgia oberta i supera els avantatges de la cirurgia laparoscòpica.

Els principals avantatges de la cirurgia assistida per robot (Da Vinci®) són: aporta una major precisió quirúrgica, és un procediment menys invasiu, elimina el tremolor natural de la mà del cirurgià i ofereix una millor visualització del camp anatòmic que s’opera (visió en 3 dimensions)».

Els hospitals més qualificats del món han anat incorporant de forma progressiva aquesta tecnologia, fet que ha permès incrementar l’oferta terapèutica als seus pacients. El nostre equip, en línia amb la superespecialització dels seus cirurgians, també utilitza aquesta tecnologia, que presenta un ús més estès en cirurgia d’alta complexitat com la cirurgia esofàgica, gàstrica, del càncer de recte i de l’obesitat mòrbida.