Colelitiasi

La colelitiasi és la presència de pedres en la vesícula biliar. Aquestes pedres es produeixen per la sedimentació de les sals que la bilis porta dissoltes. Hi ha una sèrie de factors que afavoreixen que la bilis estigui més saturada de sals com poden ser un embaràs, determinats fàrmacs o la pràctica d’un règim estricte, que afavoreixen la sedimentació i posterior cristal•lització. Molts pacients no presenten símptomes i se’ls diagnostica en un reconeixement mèdic. En altres, els símptomes són molt variats: digestions pesades, dolor abdominal intens (còlic biliar), nàusees, vòmits i fins i tot febre si s’associa infecció-inflamació (colecistitis).

Com es diagnostica?

La prova més utilitzada per detectar problemes en la vesícula biliar i/o en els conductes biliars és l’ecografia. De vegades és necessari realitzar una ressonància magnètica si hi ha sospita de pedres en els conductes de la bilis.

Quin és el tractament?

Si li diagnostiquen pedres en la vesícula perquè és causa de símptomes, és necessària una intervenció quirúrgica perquè els problemes que es poden desencadenar poden ser molt greus. En algun cas, atès que el pacient sofreix a més malalties que configuren un risc elevat, la intervenció quirúrgica és aconsellable encara que no hagi tingut mail molèsties. L’extirpació de la vesícula biliar rep el nom de colecistectomia i, en la majoria de casos, es realitza per laparoscòpia.

La cirurgia laparoscòpica permet realitzar la mateixa intervenció amb un menor nombre de complicacions postoperatòries, menys dolor i una més ràpida incorporació a la vida quotidiana.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica