Coledocolitiasi

La coledocolitiasi és la presència de pedres en el colèdoc (conducte procedent del fetge que porta la bilis cap al duodè).Els símptomes són molt variats: dolor abdominal intens, nàusees, vòmits, febre i amb freqüència icterícia (color groc de la pell). En alguns casos, l’obstrucció associada al conducte pancreàtic ocasiona la presència de pancreatitis.

Com es diagnostica?

La prova més utilitzada per detectar problemes en la vesícula biliar i/o en els conductes biliars és l’ecografia. De vegades és necessari realitzar una colangio-ressonància magnètica.

Quin és el tractament?

Sempre que a un pacient se li diagnostiquen pedres en el colèdoc, és necessari extreure-les d’inici a fi d’evitar altres problemes que poden ser molt greus.

L’extracció de les pedres del conducte biliar es realitza mitjançant endoscòpia (ERCP) i posteriorment es procedeix a extirpar la vesícula biliar. En cas de visualització de càlculs durant la pràctica d’una colecistectomia, si el cirurgià és expert en el maneig laparoscòpic pot intentar-ne l’extracció. En cas contrari o si no ho aconsegueix, l’exèresi per endoscòpia es practica en el transcurs del postoperatori immediat.

Contingut elaborat per l'equip mèdic de Quirúrgica